Today is Sunday, 14 July 2024

Ochrana osobných údajov

Obsah

 1. Podmienky ochrany osobných údajov v rámci prevádzky webového sídla www.worki.sk
 2. Preambula
 3. Definícia pojmov
 4. Zákonné podmienky spracovania osobných údajov
 5. Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 6. Zásady spracovania osobných údajov
 7. Práva dotknutej osoby
 8. Spracovávanie osobných údajov na webstránke www.worki.sk
 9. Záväzné právne predpisy, vzťahujúce sa na oblasť ochrany osobných údajov v súvislosti s účelom a poskytovanými službami webovej stránky www.worki.sk
 10. Kontakty Prevádzkovateľa webovej stránky www.worki.sk

1. Podmienky ochrany osobných údajov v rámci prevádzky webového sídla www.worki.sk

Ďakujeme, že ste sa rozhodli využívať naše služby na webovom sídle Worki.

Prosíme, prečítajte si podrobne tieto podmienky ochrany osobných údajov, ich akceptáciu potvrďte v určenom políčku na webovom sídle. V prípade otázok alebo žiadostí, týkajúcich sa oblasti ochrany vašich osobných údajov, obráťte sa na kontaktnú osobu – [email protected].

Prevádzkovateľ na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov určil zodpovednú osobu: [email protected]. Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona na ochranu osobných údajov.

Podmienky ochrany osobných údajov sú vám k dispozícii nepretržite. V prípade zmeny súvisiacich právnych noriem, alebo v prípade rozšírenia procesov, týkajúcich sa prevádzkovania webového sídla, má Prevádzkovateľ zákonnú povinnosť aktualizovať, resp. doplniť tieto podmienky ochrany osobných údajov v súlade so znením platných právnych predpisov a vykonávanými procesmi.


2. Preambula

Spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Drobného 29/3431, 844 07 Bratislava, mestská časť Dúbravka, IČO: 31 364 381, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 6288/B, je jediným prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“) webového sídla www.worki.sk (ďalej len „webstránka“). Webstránka je prevádzkovaná za účelom zabezpečenia služieb inzercie voľných pracovných miest, s nimi súvisiacimi procesmi a doplnkovými službami pre obchodných partnerov – inzerujúcich zamestnávateľov, a pre fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o ponúkané pracovné miesta.

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov pre všetky dotknuté osoby a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe zákonných podmienok vo vzťahu k uplatňovaniu ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov / General Data Protection Regulation, ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Prevádzkovateľ je výlučným prevádzkovateľom, v oblasti ochrany osobných údajov nevstupuje do právnych vzťahov s iným prevádzkovateľmi, ani sprostredkovateľmi. Osobné údaje, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky ochrany, budú zverejňované výlučne v rozsahu udeleného súhlasu dotknutej osoby na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Prenos iným stranám (zamestnávateľom) v inom členskom štáte EÚ/EHP sa uskutočňuje výlučne v rozsahu udeleného súhlasu dotknutej osoby za účelom, na ktorý súhlas udelila. Prenos osobných údajov stranám sídliacim v tretích štátoch (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. V zákonmi vymedzených situáciách môže alebo je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe platných právnych predpisov tretím stranám ako sú najmä, nie však výlučne: kontrolné orgány, súdy, policajné orgány.

Všetci zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi, sú riadne poverení a poučení o zákonných podmienkach bezpečného spracúvania údajov, a o povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

Za osobné údaje, ktoré kvalifikovaným súhlasom poskytne fyzická osoba – uchádzač o prácu o ponúkané pracovné pozície vybranému zamestnávateľovi, zodpovedá dotknutý zamestnávateľ.


3. Definícia pojmov

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Prevádzkovateľ spracúva výlučne len tie osobné údaje, ktoré mu dobrovoľne kvalifikovaným súhlasom preukázateľne poskytla dotknutá osoba.

Doba spracúvania, resp. uchovávania osobných údajov na základe poskytnutého súhlasu dotknutej osoby je tri roky, ak zo strany dotknutej osoby neprišlo k predĺženiu doby poskytnutého súhlasu. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu ich spracúvania. Ak nepríde k predĺženiu doby súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, osobné údaje sú vymazané z informačného systému Prevádzkovateľa a zlikvidované.

Biometrické údaje sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje.

Údaje týkajúce sa zdravia sú osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.

Životopis je dokument, ktorý sprístupňuje dotknutá osoba ako uchádzač o prácu a ktorý obsahuje zhrnutie osobných údajov, vrátane relevantných údajov o pracovných skúsenostiach uchádzača o prácu, za účelom efektívneho nájdenia vhodnej práce.

Motivačný list je doplňujúci dokument k životopisu, ktorým uchádzač o prácu spresňuje údaje poskytnuté v životopise.

Databáza životopisov je úložisko životopisov, ktoré dotknuté osoby ako uchádzači o prácu sprístupnili pre zamestnávateľov za účelom ich adresného kontaktovania ako vhodného uchádzača o prácu na inzerované pracovné miesto alebo ponuku práce.

Lokalizačné údaje sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejne dostupnej služby.

Online identifikátor je identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

Spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorá spočíva v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä analýzy alebo predvídania znakov alebo charakteristík dotknutej fyzickej osoby, súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Log je záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme.

Šifrovanie je transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo.

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo na geografickom základe.

Prevádzkovateľ je každý (fyzická alebo právnická osoba, orgán štátnej alebo verejnej moci, alebo iný subjekt), kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom webstránky worki.sk je spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

Zamestnávateľ, ktorý získal osobné údaje uchádzača o prácu na základe oprávneného účelu, má postavenie samostatného prevádzkovateľa, konajúceho voči dotknutej osobe vo vlastnom mene, samostatne a na vlastnú zodpovednosť. Je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona o OOÚ a/alebo nariadenia GDPR, najmä oznamovaciu povinnosť v súlade s § 19 až 21, a ďalšie zákonné povinnosti v súlade s ustanoveniami § 22 až 28, § 29 a § 41 zákona o OOÚ v platnom znení a/alebo článkov 12, 13 a 14, 15 až 22 a článku 34 nariadenia GDPR.

Príjemca je každý (fyzická alebo právnická osoba, orgán štátnej alebo verejnej moci, alebo iný subjekt), komu sa osobné údaje poskytnú zo zákonného dôvodu, bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.

Sprístupňovanie osobných údajov je činnosťPrevádzkovateľa, ktorýzabezpečuje sprístupnenie osobných údajov, poskytnutých na základe kvalifikovaného súhlasu dotknutej osoby, prostredníctvom informačného systému, vybranému zamestnávateľovi za účelom nadviazania kontaktu pri hľadaní/obsadzovaní adekvátnej pracovnej pozície alebo inej ponúkanej práce. Zamestnávateľ ako príjemca osobných údajov (prostredníctvom e-mailu, sprístupneného životopisu, motivačného listu, príloh zasielaných vo vzťahu k obsadzovanej pracovnej pozícii a iných dokumentov zasielaných dotknutou osobou), ktorý tieto osobné údaje spracúva na základe poskytnutého kvalifikovaného súhlasu dotknutej osoby, zodpovedá za zákonnú ochranu týchto osobných údajov osobitne.

Účel spracúvania osobných údajov je právna podmienka, definovaná v nariadení GDPR a zákone o OOÚ, vzťahujúca sa na predmet poskytovaných služieb prostredníctvom webstránky. Osobné údaje sa spracúvajú na základe určenia aspoň jedného účelu spracúvania osobných údajov, na základe kvalifikovaného súhlasu dotknutej osoby, na základe ustanovení platných právnych noriem.

Zodpovedná osoba je osoba, určená Prevádzkovateľom, ktorá plní úlohy definované v súlade s ustanoveniami nariadenia GDPR a zákona o OOÚ.

Kontaktná osoba je osoba, určená Prevádzkovateľom, na komunikáciu s dotknutými osobami vo veci dodržiavania pravidiel ochrany osobných údajov. Kontaktná osoba je povinná komunikovať s dotknutou osobou vo veci ochrany osobných údajov, a v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia sa záväzne vyjadriť k žiadosti dotknutej osoby.

Uchádzač o prácu je fyzická osoba, ktorá aktívne využíva služby poskytované na webstránke, a to predovšetkým za účelom hľadania / nájdenia si vhodného pracovného miesta, zamestnania alebo inej práce, ktoré sú zamestnávateľom inzerované/ponúkané.

Tuzemský zamestnávateľ, resp. podnik je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu (vrátane združení fyzických osôb alebo združení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť), pôsobí na území Slovenskej republiky, je registrovaná v Obchodnom registri príslušného mestského / okresného súdu podľa sídla podnikania, resp. je registrovaná v živnostenskom registri, preukazujúca sa IČO (identifikačné číslo organizácie). Za tuzemského zamestnávateľa sa na účely prevádzkovania webstránky worki.sk a na účely ochrany osobných údajov považuje aj zamestnávateľ, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ako sú Island, Nórsko a Lichtenštajnsko (územný rozsah nariadenia GDPR, platný a účinný pre členské štáty EÚ a EHP), a je tam platne registrovaný v príslušných registroch dotknutého štátu. Zamestnávateľ garantuje a je zodpovedný za to, že inzerované ponuky práce sú svojím obsahom v súlade s platnými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky.

Webové sídlo – webstránka je verejne prístupná internetová stránka www.worki.sk, ktorá poskytuje služby neobmedzenému počtu návštevníkov.

Služby sú obchodnými aktivitami Prevádzkovateľa, vzťahujú sa na ponuku funkcií na webstránke.Služby sú dostupné osobitne fyzickým osobám (uchádzačom o prácu) a osobitne zamestnávateľom. Služby pre uchádzačov o prácu sa poskytujú bezplatne. Služby pre zamestnávateľov sú obchodným vzťahom, poskytovaným odplatne, na základe záväzných zmluvných podmienok, uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“), dostupných na odkaze: worki.sk/info/vseobecne-obchodne-podmienky.

Poskytovanie osobných údajov obvykle neprebieha, Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb ďalej neposkytuje žiadnym tretím stranám, ani v rámci EÚ/EHP, ani mimo EÚ. Ak by nastala právna situácia, ktorá by zo zákona alebo inej platnej a účinnej právnej normy ukladala Prevádzkovateľovi povinnosť poskytnúť osobné údaje, získané za účelom prevádzkovania webstránky, bude Prevádzkovateľ postupovať výlučne len v rozsahu, v akom mu je táto zákonná povinnosť ukladaná.


4. Zákonné podmienky spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov na základe týchto právnych základov:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Právny základ na spracúvanie osobných údajov je ustanovený v zákone o OOÚ v platnom znení, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná. Osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.


5. Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, Prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Základná doba poskytnutia súhlasu zo strany dotknutej osoby je tri roky, ak sa dotknutá osoba nerozhodne predĺžiť platnosť poskytnutého súhlasu.

Ak Prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných údajov neplatí, ak

 • dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv Prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak dotknutá osoba nie je fyzicky spôsobilá alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas,
 • spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba preukázateľne zverejnila,
 • spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie právneho nároku, alebo pri výkone súdnej právomoci,
 • spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu na základe tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných údajov a ustanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účel sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, poskytovania štátnych sociálnych dávok, podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti, poskytovania sociálnych služieb, vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo na účel poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, alebo je spracúvanie nevyhnutné na účel plnenia povinností alebo uplatnenia práv prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie v oblasti pracovného práva a v oblasti služieb zamestnanosti, ak to prevádzkovateľovi vyplýva z osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných údajov a ustanovené vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby.

6. Zásady spracovania osobných údajov

Zásada zákonnosti: Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. 

Zásada obmedzenia účelu: Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby v súlade s ustanoveniami zákona o OOÚ v platnom znení sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov: Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti: Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania: Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby v súlade s ustanoveniami zákona o OOÚ v platnom znení.

Zásada integrity a dôvernosti: Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti: Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov (ďalej len „Úrad“) preukázať.


7. Práva dotknutej osoby

Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa,

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,

d) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa,

e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

f) informáciu o tom, že Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak Prevádzkovateľ zamýšľa prenos v súlade s ustanoveniami zákona o OOÚ údajov v platnom znení.

Prevádzkovateľ je povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe aj informácie o

a) dobe uchovávania osobných údajov,

b) práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

c) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

d) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ v platnom znení,

e) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

f) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v súlade s ustanoveniami zákona o OOÚ; v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ spracúva výlučne osobné údaje, ktoré boli na základe kvalifikovaného súhlasu získané od dotknutej osoby za konkretizovaným účelom. 

I. Právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

d) dobe uchovávania osobných údajov,

e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ v platnom znení,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v súlade s ustanoveniami zákona o OOÚ; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

II. Právo dotknutej osoby na opravu a vymazanie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas daný na základe zákonnosti spracúvania osobných údajov alebo na základe spracúvania osobitných kategórií osobných údajov, v súlade s ustanoveniami zákona o OOÚ, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe práva namietať spracovanie osobných údajov z dôvodu jej konkrétnej situácie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu v súlade s ustanoveniami zákona o OOÚ,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona o OOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

III. Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodov jej konkrétnej situácie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo v súlade s uvedeným vyššie, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa uvedeného vyššie, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.


8. Spracovávanie osobných údajov na webstránke www.worki.sk

Primárnym účelom spracúvania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa je pomôcť uchádzačovi o prácu nájsť si vhodné zamestnanie, resp. iný pracovnoprávny vzťah alebo inú prácu na základe inzerovaných voľných pracovných miest a ponúk práce zo strany budúceho zamestnávateľa.

Uchádzač o prácu sa dobrovoľne registruje na webstránke a poskytuje Prevádzkovateľovi kvalifikovaný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytuje v závislosti od svojho uváženia, resp. v závislosti od využívania jednotlivých funkcionalít webstránky. Základné funkcionality webstránky sa týkajú založenia konta zo strany uchádzača o prácu, publikovania životopisu, zaradenia sa do databázy životopisov, selekcie adekvátnych pracovných ponúk pre uchádzača o prácu, a ďalších možností, podľa dobrovoľného rozhodnutia uchádzača o prácu využívať ponúkané funkcionality zo strany Prevádzkovateľa webstránky.

Rozsah osobných údajov, ktoré dotknutá osoba ako uchádzač o prácu dobrovoľne poskytuje vo vzťahu k účelu a jednotlivým funkcionalitám webovej stránky worki.sk, zahŕňa vo všeobecnosti najmä, nie však výlučne, tieto osobné údaje: meno, priezvisko dotknutej osoby; tituly (dosiahnuté vzdelanie); adresa trvalého/prechodného/obvyklého bydliska; kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), dátum narodenia; dobrovoľne poskytnuté správne a relevantné údaje, ktoré uchádzač uvádza v životopise a motivačnom liste. V prípade vytvorenia konta, resp. prihlasovania sa do konta sprostredkovane cez Facebook, LinkedIn a Google osobné kontá, nesú zodpovednosť za náležitú ochranu osobných údajov aj tieto subjekty.

Registrácia

Uchádzač o prácu nie je povinný registrovať sa na webstránke, registrácia je dobrovoľná a umožňuje využívanie rozšírených funkcionalít webstránky.

I. Registrovaní používatelia

Uchádzač o prácu, ktorý sa registruje do konta na webstránke, má ako registrovaný používateľ možnosť využívať služby:

– prezerať pracovné ponuky, zverejnené zamestnávateľom na webstránke;

– vytvoriť si životopis podľa nastavených šablón a zvoleného jazyka, ukladať si do konta rôzne ďalšie dokumenty (životopis, motivačný list, osvedčenia a certifikáty o nadobudnutej kvalifikácii a iné);

– reagovať na pracovné ponuky prostredníctvom webstránky, poslať vybranému zamestnávateľovi životopis, motivačný list, prípadne iné relevantné dokumenty;

– sprístupniť životopis v databáze životopisov za účelom efektívneho a adresného vyhľadávania vhodného uchádzača o prácu zo strany zamestnávateľa a zároveň vylúčiť, ktorým zamestnávateľom sa životopis zverejňovať nebude;

– vytvoriť filter na vyhľadávanie voľných pracovných miest podľa preferencií uchádzača o prácu a nechať si zasielať vhodné pracovné ponuky na sprístupnený e-mail;

– viesť si evidenciu zaujímavých pracovných ponúk, archivovať vo svojom konte reakcie na pracovné ponuky;

– poslať inzerovanú pracovnú ponuku priateľovi;

– získavať relevantné aktuálne informácie o trhu práce, ponukách zo strany zamestnávateľov, o ďalších službách na webstránke (napr. newsletter a iné), trendoch vo vzdelávaní, novinkách na Worki a pod.

a) Osobné údaje pri registrácii na webstránku do konta, pri sprístupnení životopisu a zaradení životopisu do databázy životopisov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, titul(y), fotografia, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mail, telefón, údaje o vzdelaní, iné kompetencie a odborné vedomosti súvisiace s kvalifikáciou a preferencie uchádzača o prácu, za účelom nájdenia vhodnej práce, a to v obsahu a rozsahu, ktorý dobrovoľne uvedie uchádzač o prácu. Žiadne dodatočné údaje nie sú od uchádzača o prácu vyžadované, najmä nie tie, ktoré by bolo možné považovať za osobitnú kategóriu osobných údajov. Povinné údaje, bez ktorých by nebolo možné naplniť základný účel webstránky zo strany uchádzača o prácu, sú uvedené s hviezdičkou*.

V prípade registrácie do konta prostredníctvom Google konta, LinkedIn konta alebo Facebook konta prichádza k poskytnutiu osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tak, ako ich uchádzač o prácu uvádza v týchto kontách.

Prevádzkovateľ osobné údaje uvedené zo strany dotknutej osoby pri registrácii, sprístupnení životopisu a zaradení životopisu do databázy životopisov spracúva nasledovne:

Osobné údaje poskytnuté kvalifikovaným súhlasom dotknutej osoby pri registrácii na webstránke a v životopise (a súvisiacich dokumentoch) sú uložené v informačnom systéme prevádzkovateľa a sú spracované podľa výberu uchádzača o prácu:

a) zaradením do databázy; po 3 rokoch od udelenia súhlasu uchádzačom o prácu alebo od posledného prihlásenia sa do konta na webstránke, ak dotknutá osoba nepredĺži súhlas so spracovaním osobných údajov, budú osobné údaje uchádzača o prácu pseudonymizované a použité výlučne na štatistické účely;

b) sprístupnením a poskytnutím zamestnávateľom; životopis bude sprístupnený zamestnávateľom, ak sa uchádzač o prácu rozhodne povoliť sprístupnenie a poskytnutie osobných údajov na vopred určenú dobu (3 roky). Uchádzač o prácu môže kedykoľvek zmeniť /t.j. deaktivovať/ sprístupnenie životopisu a životopis zostane uložený v konte uchádzača na ďalšie prípadné využitie. Uchádzač o prácu môže životopis a súvisiace dokumenty z informačného systému Prevádzkovateľa vymazať, všetky údaje sa odstránia bezodkladne;

c) zamestnávatelia, overení Prevádzkovateľom, registrovaní na webstránke, majú možnosť prezerať si životopisy v databáze. V prípade stiahnutia životopisu do vlastného informačného systému zamestnávateľa je týmto okamihom zamestnávateľ považovaný za samostatného prevádzkovateľa na účely výberu vhodného uchádzača na zverejnené pracovné miesto. Za ochranu takto získaných osobných údajov následne zodpovedá zamestnávateľ ako samostatný prevádzkovateľ konajúci vo vlastnom mene.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov dotknutej osoby:

Právnym základom spracovania osobných údajov je kvalifikovaný súhlas uchádzača o prácu.

Účelom spracovania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa je poskytnutie súčinnosti pre uchádzača o prácu pri hľadaní vhodného pracovného miesta, resp. ponuky práce a následne uplatnenia sa na trhu práce.

Uchádzač o prácu môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na základe žiadosti, ktorú v písomnej podobe preukázateľne doručí Prevádzkovateľovi, v časti 10. Kontakty (e-mail: [email protected] alebo adresa sídla).

Od okamihu, keď inzerujúci zamestnávateľ získal kvalifikovaným súhlasom poskytnuté osobné údaje uchádzača o prácu, má postavenie samostatného prevádzkovateľa, koná voči dotknutej osobe vo vlastnom mene a je povinný splniť svoju informačnú povinnosť voči dotknutej osobe v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (v prípade zamestnávateľa so sídlom na území SR) a v súlade s ustanoveniami čl. 14 nariadenia GDPR (v prípade zamestnávateľa so sídlom v inom členskom štáte EÚ/EHP).

Týmto nie je dotknuté právo uchádzača o prácu ako dotknutej osoby uplatniť si svoje práva na ochranu osobných údajov u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

b) Osobné údaje poskytnuté ako priama reakcia na ponuku práce inzerujúceho zamestnávateľa:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzača o prácu, ktoré uchádzač dobrovoľne uviedol pri reakcii na zverejnenú ponuku práce na webstránke, a súvisiacich prílohách: v životopise, motivačnom liste a/alebo v ostatných dokumentoch (osvedčenia, certifikáty, referencie, iné), ktoré pripojil k svojej reakcii na inzerovanú ponuku práce.

Uvedené údaje v rovnakom rozsahu spracúva aj dotknutý zamestnávateľ, ktorému je určená reakcia na pracovnú ponuku, ako samostatný prevádzkovateľ.

Osobné údaje uchádzača o prácu obsahujú najmä, nie však výlučne: meno, priezvisko, titul(y), fotografiu, dátum narodenia, pohlavie, adresu, e-mail, telefón, údaje o vzdelaní, iné kompetencie a odborné vedomosti súvisiace s kvalifikáciou za účelom nájdenia vhodnej práce, a to v rozsahu, ktorý dobrovoľne uvedie uchádzač o prácu. Žiadne dodatočné údaje nie sú od uchádzača o prácu vyžadované, najmä nie tie, ktoré by bolo možné považovať za osobitnú kategóriu osobných údajov.

Osobné údaje poskytnuté kvalifikovaným súhlasom dotknutej osoby ako uchádzača o prácu sú spracované nasledovne:

Uchádzač o prácu, ktorý reagoval na inzerovanú ponuku práce na webstránke, súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov, uvedených v reakcii na ponuku a v príslušných priložených dokumentoch, konkrétnemu zamestnávateľovi, ktorý ponuku zverejnil, ako aj s uchovávaním jeho osobných údajov uvedených v reakcii Prevádzkovateľom v databáze na webstránke.

Súhlas je udelený na dobu 3 rokov, následne budú osobné údaje uchádzača o prácu pseudonymizované a využité výlučne na štatistické účely.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov dotknutej osoby:

Právnym základom spracovania osobných údajov je kvalifikovaný súhlas uchádzača o prácu.

Dotknutá osoba v rámci reakcie na ponuku práce vyhlasuje, že ňou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a udeľuje Prevádzkovateľovi aj dotknutému zamestnávateľovi, ktorý ponuku práce zverejnil na webstránke, kvalifikovaný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, ktorý sprístupnila.

Účelom spracovania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa je poskytnutie súčinnosti pre uchádzača o prácu pri hľadaní vhodnej pracovnej ponuky a následne uplatnenia sa na trhu práce.

Účelom spracovania osobných údajov zo strany vybraného zamestnávateľa je výber najvhodnejšieho uchádzača na inzerované pracovné miesto, prípadne na iné pracovné miesta obsadzované dotknutým zamestnávateľom.

Od okamihu, keď inzerujúci zamestnávateľ získal kvalifikovaným súhlasom poskytnuté osobné údaje uchádzača o prácu ako dotknutej osoby, má postavenie samostatného prevádzkovateľa, koná voči dotknutej osobe vo vlastnom mene a je povinný splniť svoju informačnú povinnosť voči dotknutej osobe v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (v prípade zamestnávateľa so sídlom na území SR) a v súlade s ustanoveniami čl. 14 nariadenia GDPR (v prípade zamestnávateľa so sídlom v inom členskom štáte EÚ/EHP).

Týmto nie je dotknuté právo uchádzača o prácu ako dotknutej osoby uplatniť si svoje práva na ochranu osobných údajov u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

c) Zaslanie vhodnej pracovnej ponuky v rámci funkcionality „Poslať priateľovi“

Registrovaný uchádzač o prácu môže využiť funkcionalitu „Poslať priateľovi“, v prípade, ak uzná inzerovanú pracovnú ponuku alebo informáciu vhodnú pre iného uchádzača o prácu, ktorého funkčnú e-mailovú adresu má k dispozícii.

Prevádzkovateľ v tomto konkrétnom prípade jednorazového vpísania e-mailovej adresy v rámci webstránky nespracúva žiadne osobné údaje, ktoré sa vzťahujú / by sa mohli vzťahovať k uchádzačovi o prácu (resp. by mohli nejakým spôsobom identifikovať dotknutú osobu), ktorého e-mail dal k dispozícii registrovaný uchádzač o prácu. Prevádzkovateľ osobné údaje takejto fyzickej osoby v rámci svojho informačného systému nezhromažďuje, ani nespracúva na žiadny zákonom definovaný účel, ani na štatistické účely. V mailovom serveri Prevádzkovateľa sa jednorazovo zapisuje predmetný e-mail, Prevádzkovateľ ho uchováva len na technicky nevyhnutý čas (uchováva predmetné logy 30 dní za účelom prípadného riešenia technických problémov), ale žiadne osobné údaje s touto mailovou adresou neeviduje.

V prípade, že fyzickej osobe (priateľovi) takéto zasielanie ponúk prekáža a nesúhlasí s ním, môže osloviť kontaktnú osobu Prevádzkovateľa [email protected], aby takéto zasielanie ponúk zablokoval takým spôsobom, že zasielanie ponúk bude v plnom rozsahu znemožnené.

d) Vyjadrenie súhlasu so zasielaním newslettera

Registrovaný uchádzač o prácu zakliknutím súhlasu so zasielaním newslettra získava možnosť dostávať relevantné aktuálne informácie o trhu práce, ponukách zo strany zamestnávateľov, o ďalších službách na webstránke, trendoch vo vzdelávaní, novinkách na Worki a pod. Súhlas sa udeľuje na dobu troch rokov. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, zaslaním žiadosti o odvolanie súhlasu so zasielaním newslettra kontaktnej osobe Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva e-mailovú adresu osoby, ktorá takýmto spôsobom prejavila záujem o doručovanie newslettra a súvisiacich informácií, ktoré môžu mať aj marketingový charakter.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov dotknutej osoby:

Právnym základom je preukázateľný súhlas dotknutej osoby a záujem o zasielanie informácií zo strany Prevádzkovateľa, ktoré majú informačný charakter vo vzťahu k aktuálnym informáciám o trhu práce, zamestnanosti, vzdelávania, novinkách v službách Worki alebo marketingový charakter vo vzťahu k poskytovaným službám Prevádzkovateľa ako spoločnosti TREXIMA Bratislava.

II. Neregistrovaní používatelia

Neregistrovaní používatelia webstránky majú prístup k základným funkcionalitám webstránky, je im umožnené:

– prezerať pracovné ponuky, zverejnené zamestnávateľmi na webstránke;

– reagovať na pracovné ponuky prostredníctvom webstránky, jednorazovo poslať vybranému zamestnávateľovi životopis, motivačný list, prípadne iné relevantné dokumenty (ktoré Prevádzkovateľ neuchováva v rámci využívania informačného systému);

– poslať pracovnú ponuku priateľovi.

a) Osobné údaje poskytnuté ako priama reakcia na ponuku práce inzerujúceho zamestnávateľa:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzača o prácu, ktoré uchádzač dobrovoľne uviedol pri reakcii na zverejnenú ponuku práce na webstránke, a súvisiacich prílohách: v životopise, motivačnom liste a/alebo v ostatných dokumentoch (osvedčenia, certifikáty, referencie, iné), ktoré pripojil k svojej reakcii na inzerovanú ponuku práce.

Uvedené údaje v rovnakom rozsahu spracúva aj dotknutý zamestnávateľ, ktorému je určená reakcia na pracovnú ponuku, ako samostatný prevádzkovateľ.

Osobné údaje uchádzača o prácu obsahujú najmä, nie však výlučne: meno, priezvisko, titul(y), fotografiu, dátum narodenia, pohlavie, adresu, e-mail, telefón, údaje o vzdelaní, iné kompetencie a odborné vedomosti súvisiace s kvalifikáciou za účelom nájdenia vhodnej práce, a to v rozsahu, ktorý dobrovoľne uvedie uchádzač o prácu. Žiadne dodatočné údaje nie sú od uchádzača o prácu vyžadované, najmä nie tie, ktoré by bolo možné považovať za osobitnú kategóriu osobných údajov.

Osobné údaje poskytnuté kvalifikovaným súhlasom dotknutej osoby ako uchádzača o prácu sú spracované nasledovne:

Uchádzač o prácu, ktorý reagoval na inzerovanú ponuku práce na webstránke, súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov, uvedených v reakcii na ponuku a v príslušných priložených dokumentoch, konkrétnemu zamestnávateľovi, ktorý ponuku zverejnil, ako aj s uchovávaním jeho osobných údajov uvedených v reakcii Prevádzkovateľom v databáze na webstránke.

Súhlas je udelený na dobu 3 rokov, následne budú osobné údaje uchádzača o prácu pseudonymizované a využité výlučne na štatistické účely.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov dotknutej osoby:

Právnym základom spracovania osobných údajov je kvalifikovaný súhlas uchádzača o prácu.

Dotknutá osoba v rámci reakcie na ponuku práce vyhlasuje, že ňou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a udeľuje Prevádzkovateľovi aj dotknutému zamestnávateľovi, ktorý ponuku práce zverejnil na webstránke, kvalifikovaný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, ktorý sprístupnila.

Účelom spracovania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa je poskytnutie súčinnosti pre uchádzača o prácu pri hľadaní vhodnej pracovnej ponuky a následne uplatnenia sa na trhu práce.

Účelom spracovania osobných údajov zo strany vybraného zamestnávateľa je výber najvhodnejšieho uchádzača na inzerované pracovné miesto, prípadne na iné pracovné miesta obsadzované dotknutým zamestnávateľom.

Od okamihu, keď inzerujúci zamestnávateľ získal kvalifikovaným súhlasom poskytnuté osobné údaje uchádzača o prácu ako dotknutej osoby, má postavenie samostatného prevádzkovateľa, koná voči dotknutej osobe vo vlastnom mene a je povinný splniť svoju informačnú povinnosť voči dotknutej osobe v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (v prípade zamestnávateľa so sídlom na území SR) a v súlade s ustanoveniami čl. 14 nariadenia GDPR (v prípade zamestnávateľa so sídlom v inom členskom štáte EÚ/EHP).

Týmto nie je dotknuté právo uchádzača o prácu ako dotknutej osoby uplatniť si svoje práva na ochranu osobných údajov u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

b) Zaslanie vhodnej pracovnej ponuky v rámci funkcionality „Poslať priateľovi“

Uchádzač o prácu môže využiť funkcionalitu „Poslať priateľovi“, v prípade, ak uzná inzerovanú pracovnú ponuku alebo informáciu vhodnú pre iného uchádzača o prácu, ktorého funkčnú e-mailovú adresu má k dispozícii.

Prevádzkovateľ v tomto konkrétnom prípade jednorazového vpísania e-mailovej adresy v rámci webstránky nespracúva žiadne osobné údaje, ktoré sa vzťahujú / by sa mohli vzťahovať k uchádzačovi o prácu (resp. by mohli nejakým spôsobom identifikovať dotknutú osobu), ktorého e-mail dal k dispozícii iný uchádzač o prácu. Prevádzkovateľ osobné údaje takejto fyzickej osoby v rámci svojho informačného systému nezhromažďuje, ani nespracúva na žiadny zákonom definovaný účel, ani na štatistické účely. V mailovom serveri Prevádzkovateľa sa jednorazovo zapisuje predmetný e-mail, Prevádzkovateľ ho uchováva len na technicky nevyhnutý čas (uchováva predmetné logy 30 dní za účelom prípadného riešenia technických problémov), ale žiadne osobné údaje s touto mailovou adresou neeviduje.

V prípade, že fyzickej osobe (priateľovi) takéto zasielanie ponúk prekáža a nesúhlasí s ním, môže osloviť kontaktnú osobu Prevádzkovateľa [email protected], aby takéto zasielanie ponúk zablokoval takým spôsobom, že zasielanie ponúk bude v plnom rozsahu znemožnené.

III. Osobné údaje dotknutých osôb ako kontaktných osôb, reprezentujúcich zamestnávateľa

Rozsah osobných údajov, ktoré dotknutá osoba ako kontaktná osoba reprezentujúca zamestnávateľa poskytuje na základe svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu so zamestnávateľom alebo priamo reprezentujúca zamestnávateľa, pri registrácii zamestnávateľa na webstránke, zahŕňa výlučne tie údaje, ktoré zamestnávateľ poskytuje tak, aby bol naplnený účel, pre ktorý využíva funkcionality na webstránke worki.sk. Obvykle ide o tieto osobné údaje kontaktnej osoby, reprezentujúcej zamestnávateľa: meno, priezvisko, titul(y), e-mailová adresa, telefónne číslo, pracovné zaradenie. Za kvalifikovaný súhlas dotknutej osoby, ktorej osobné údaje zamestnávateľ uvedie v časti „kontaktné osoby“, zodpovedá zamestnávateľ ako samostatný prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ webstránky worki.sk osobné údaje kontaktnej osoby (okrem e-mailovej adresy, ktorá ale nemusí byť personifikovaná) od registrovaného zamestnávateľa nepožaduje, a teda tieto osobné údaje sú poskytované zo strany zamestnávateľa dobrovoľne, na základe potreby naplnenia účelu, pre ktorý zamestnávateľ inzeruje pracovné ponuky, na základe jeho vlastnej právnej zodpovednosti za ochranu týchto osobných údajov a na základe disponovania kvalifikovaným súhlasom kontaktnej osoby ako dotknutej osoby na registráciu týchto údajov ako kontaktných údajov zamestnávateľa.

Prevádzkovateľ webstránky spracúva údaje, zverejnené zamestnávateľom pri registrácii zamestnávateľa na webstránku v rozsahu: e-mailová adresa, telefónny kontakt, meno, priezvisko, titul(y), pracovné zaradenie, počas poskytovania služieb zamestnávateľovi na webstránke najneskôr až do doby, kým prevádzkovanie konta zamestnávateľa plní svoj účel.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov dotknutej osoby:

Za zverejnenie osobných údajov dotknutej osoby ako kontaktnej osoby reprezentujúcej zamestnávateľa za účelom adresnej komunikácie medzi zamestnávateľom a uchádzačom o prácu, reagujúcim na inzerované voľné pracovné miesta alebo ponuky práce, zodpovedá zamestnávateľ. Zamestnávateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje svojich zamestnancov alebo kontaktných osôb vtedy, ak disponuje kvalifikovaným súhlasom týchto dotknutých osôb, a ak je to v súvislosti s plnením pracovných alebo iných úloh týchto osôb. Za správnosť zverejnených osobných údajov zodpovedá zamestnávateľ. V prípade, že zamestnávateľ nedisponuje kvalifikovaným súhlasom kontaktnej osoby ako dotknutej osoby, je povinný tieto údaje vymazať zo svojho konta, a nahradiť ich údajmi, ktorými môže legitímne disponovať.

Prevádzkovateľ webstránky spracúva tieto osobné údaje výlučne za účelom zabezpečenia efektívnej komunikácie medzi uchádzačom o prácu a zamestnávateľom, a za účelom zabezpečovania informácií o prevádzke a podpore Prevádzkovateľa ako administrátora webstránky.

IV. Ďalšie účely spracovania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa

Ako ďalšie účely spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ uvádza:

 1. zasielanie informácií a noviniek z trhu práce a portálu Worki (vrátane informácií marketingového charakteru) – vyžaduje sa kvalifikovaný súhlas dotknutej osoby s takýmto použitím e-mailovej adresy, bez takéhoto preukázateľne poskytnutého súhlasu Prevádzkovateľ žiadne informácie nezasiela;
 2. štatistické zisťovania vo vzťahu k používaniu služieb webstránky, tzv. cookies – vyžaduje sa osobitný súhlas používateľa webstránky, zobrazovaný pri prvej návšteve webstránky alebo podľa časovej relevancie pri ďalších návštevách webstránky používateľom;
 3. poskytovanie metodickej podpory: ak uchádzač o prácu, resp. osoba reprezentujúca zamestnávateľa požiada pri využívaní služieb webstránky o podporu kontaktnú osobu Prevádzkovateľa. V takomto prípade Prevádzkovateľ zasiela metodickú podporu na e-mail, z ktorého mu žiadosť o pomoc bola doručená. Po poskytnutí metodickej podpory Prevádzkovateľ žiadne osobné údaje, ktoré by v rámci tejto online komunikácie mohli byť poskytnuté bez kvalifikovaného súhlasu dotazujúceho sa ako dotknutej osoby nearchivuje ani nespracúva na žiadne účely (okrem štatistického zisťovania využívania služieb metodickej podpory, kde sú údaje pseudonymizované);
 4. zabezpečovanie prevádzky, údržby, podpory a správy Prevádzkovateľa ako administrátora webstránky: Prevádzkovateľ žiadne osobné údaje bez kvalifikovaného súhlasu dotknutej osoby nespracúva. V prípade technických zmien na webstránke (systémová odstávka) alebo v prípade zmien v rozsahu a obsahu poskytovaných služieb webstránky použije Prevádzkovateľ e-mailové adresy, ktoré mu kvalifikovaným súhlasom poskytli dotknuté osoby a zamestnávatelia za účelom adresnej informovanosti používateľov webstránky;
 5. pseudonymizácia osobných údajov za účelom analýz a prognóz vývoja trhu práce vo všeobecnosti, umožnená na základe platných ustanovení zákona o OOÚ a/alebo nariadenia GDPR.

9. Záväzné právne predpisy, vzťahujúce sa na oblasť ochrany osobných údajov v súvislosti s účelom a poskytovanými službami webovej stránky www.worki.sk

Nariadenie GDPR, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP) je primárna právna norma, určujúca povinnosti a zásady pri ochrane osobných údajov, za účelom harmonizovať ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracovateľskými činnosťami a zabezpečiť voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi EÚ/EHP (27 členských štátov EÚ a tri štáty EHP: Island, Nórsko, Lichtenštajnsko).

Zákon o ochrane osobných údajov, zákon č. 18/2018 Z. z. v platnom znení upravuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov; práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb; postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie osobných údajov inými než automatizovanými prostriedkami, ak ide o osobné údaje, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému.

Zákon o službách zamestnanosti, zákon č. 5/2004 Z. z. upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti, ukladá, okrem iného, zamestnávateľom povinnosti týkajúce sa náležitostí pri zverejňovaní obsahu pracovných ponúk.

Zákonník práce, zákon č. 311/2001 Z. z. upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a právne vzťahy s nimi súvisiace, ktoré je zamestnávateľ povinný dodržiavať a rešpektovať už pri zverejňovaní pracovných ponúk.

Antidiskriminačný zákon, zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou v platnom znení upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady.

Zákon o elektronických komunikáciách, zákon č. 452/2021 Z. z. v platnom znení upravuje, okrem iného, podmienky poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb a pridružených prostriedkov a pridružených služieb.


10. Kontakty Prevádzkovateľa webovej stránky www.worki.sk

Ďakujeme za vašu pozornosť, a poprosíme vás, žiadosti a otázky, ktoré máte v súvislosti s ochranou osobných údajov, za ktoré zodpovedá Prevádzkovateľ webstránky worki.sk, komunikujte v písomnej podobe na poštovú adresu a/alebo mailovú adresu nižšie:

Identifikačné údaje:

Spol. TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Drobného 29/3431, 844 07 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 6288/B

IČO: 31 364 381

DIČ: 2020343996 

IČ DPH: SK2020343996

Kontaktné údaje:

+421 2 333 222 32
+421 2 333 222 09

Kontaktná osoba: [email protected]

Zodpovedná osoba: [email protected]